Inclusief onderwijs

Het begeleiden van leerlingen vraagt van docenten een uitgebreid pedagogisch en didactisch repertoire. In dit vak wordt aandacht besteed aan de pedagogische competentie die het microniveau ontstijgt. Studenten onderzoeken hoe de schoolorganisatie (inclusief onderwijsvisie en beleid) en schoolcultuur het pedagogisch- en didactisch handelen van docenten beïnvloedt. Eveneens zal er in het vak aandacht worden besteed aan hoe verschillen tussen leerlingen (leer- en gedragsproblematiek, zorgleerlingen) het handelen van docenten beïnvloeden.

Op basis van een situatie uit de eigen onderwijspraktijk analyseren studenten wat het overheidsbeleid op het gebied van inclusief onderwijs betekent voor het zorgbeleid van de school en voor het handelen van de docent in de klas. Op basis van theorie en praktijk bepalen studenten een eigen standpunt ten aanzien van het zorgbeleid op school en hebben ze handvatten om zelf invulling te geven aan inclusief onderwijs.

Docent
Het vak wordt gegeven door Leonie van Uffelen; ze is onderwijskundige aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de UvA.

Toetsing
Het vak wordt afgesloten met een opdracht over de relatie tussen overheidsbeleid (wet Passend Onderwijs), schoolbeleid en wat dat concreet betekent voor docenten en leerlingen.

Studiemateriaal
Het kader wordt gevormd door de wet Passend Onderwijs, de (contouren van de) werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 en het zorgplan van je eigen school. Het studiemateriaal, bestaande uit verschillende artikelen die de colleges aanvullen, zal gepubliceerd worden op de digitale leeromgeving van de UvA (Canvas).

Leerdoelen

  • Kunnen benoemen wat de pedagogische en didactische visie van de school is en hoe die van invloed is op het zorgbeleid (waaronder leerlingbegeleiding);
  • Kunnen analyseren hoe het overheidsbeleid op het gebied van passend in onderwijs (macroniveau) in de eigen school (mesoniveau) vorm en inhoud krijgt;
  • Kunnen benoemen hoe de verschillen tussen leerlingen het pedagogisch- en didactisch handelen van docenten beïnvloeden;
  • Vanuit concrete ervaringen in de eigen lespraktijk kunnen beschrijven hoe het beleid van invloed is op het lesgeven en op het eigen pedagogisch handelen (microniveau);
  • Een visie kunnen formuleren en onderbouwen met betrekking tot pedagogisch-didactische discussies op school met betrekking tot leerlingbegeleiding en passend onderwijs.

Vak volgen als nascholing?
Dit vak is onderdeel van de Lerarenopleiding, maar kan ook gevolgd worden door leraren in het vo als nascholing (in de vorm van contractonderwijs). De kosten voor het volgen van het vak bedragen 225 euro. Bij succesvolle afronding van het vak wordt een certificaat uitgegeven. Aanmelden kan middels een mail naar opleidingscoordinator-ilo-fmg@uva.nl.