Thema’s

View in English

Onderzoek Domeinspecifiek Leren (DSL)

Met ons onderzoek willen we bijdragen aan betekenisvol leren en leerprestaties in specifieke schoolvakken of leergebieden in het voortgezet en primair onderwijs, zoals de mens- en maatschappijvakken, moderne vreemde talen, literatuur, schrijven, wiskunde en kunst. We bestuderen vraagstukken over leren en onderwijzen vanuit een vakdidactisch perspectief. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de culturele en talige diversiteit op scholen bieden nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van vakspecifieke kennis en vaardigheden.

Het onderzoek richt zich op de volgende drie thema’s:

1. De ontwikkeling van domeinspecifieke kennis en vaardigheden
We voeren processtudies uit om zicht te krijgen op domeinspecifieke vaardigheden. Wat betekent het om beter te worden in sociaal-wetenschappelijk redeneren of creatief denken? Waar hebben leerlingen precies moeite mee als ze een argumentatieve tekst schrijven of een modelleervraagstuk oplossen? Daarnaast onderzoeken we hoe leerlingkenmerken, zoals voorkennis, interesse, epistemologische opvattingen en taalvaardigheid de verwerving van domeinspecifieke kennis en vaardigheden beïnvloeden.

2. Effectieve en motiverende onderwijsmethoden
Wat zijn geschikte methoden om bij moderne vreemde talen de taalproductie en motivatie van leerlingen te bevorderen? Wat is de potentie van samenwerkend leren voor de ontwikkeling van wiskundig denken? Welke taken zijn geschikt om het historisch redeneren van leerlingen formatief te toetsen? Wat zijn effecten van taalgericht vakonderwijs? We onderzoeken dergelijke vragen met design research en interventiestudies.

3. Ontwikkeling van vakdidactische competenties
We onderzoeken hoe leraren de vakdidactische competenties kunnen verwerven die nodig zijn voor het onderwijzen van domeinspecifieke kennis en vaardighedheden. We kijken bijvoorbeeld naar de inzet van educatieve materialen en domeinspecifieke observatie-instrumenten en het leren in een professionele leergemeenschap.

Op de projectenpagina kunt u meer lezen over de verschillende onderzoeksprojecten.

Samenwerking
We werken nauw samen met leraren, lerarenopleiders, vakexperts, scholen en culturele instellingen. Onderzoekers participeren in diverse lokale, landelijke en internationale netwerken, zoals Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, Vakdidactiek Geesteswetenschappen en het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
We begeleiden leraren die een NWO-promotiebeurs voor leraren willen aanvragen bij het uitwerken van een aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met de programmagroepleider, C.A.M.vanBoxtel@uva.nl.

De programmagroep Domeinspecifiek Leren (DSL) is onderdeel van het Research Institute of Child Development and Education (RICDE) van de Universiteit van Amsterdam.