Pedagogiek en Algemene Didactiek (PAD) B

In Pedagogiek en Algemene Didactiek (PAD) B verdiept en verbreedt de student zijn/haar didactisch en pedagogisch handelen. Er is veel aandacht voor het leren en de leerling. Aan bod komen theorieën over leerprocessen, leerproblemen, motivatie, identiteitsontwikkeling, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van adolescenten en diversiteit. Ook reflecteert de student op de toepassing van deze theorieën in de praktijk. Als afronding wordt er een kennisbasistoets over de literatuur gemaakt.

Overzicht thema’s per week

PAD B is opgebouwd uit een hoorcollege of een werkcollege, gevolgd door een practicum gericht op pedagogische en didactische vaardigheden. In de colleges en practica worden diverse activerende werkvormen gemodelleerd, zoals peer-feedback, kringgesprek en rollenspel. Hieronder vind je een overzicht per week van de thema’s van de werk- en practicumcolleges.

Thema hoor- of werkcollege Thema practicumcollege
Week 1 De adolescentiefase (werkcollege)
Centrale begrippen: cognitieve, sociaal-emotionele, morele en identiteitsontwikkeling, adolescentiefase, peergroup, executieve functies (impulsbeheersing, concentratie, regulatie, plannen/prioriteren)
Contact leggen met leerlingen: omgaan met uitsluiting en pesten
Werkvorm: kringgesprek
Studenten gaan vooraf op school na wat protocollen zijn m.b.t. pesten
Week 2 Bevorderen van leren (hoorcollege)
Centrale begrippen: behaviorisme, cognitivisme, (sociaal)constructivisme, zelfregulatie, zone van de naaste ontwikkeling, transfer, cognitive apprenticeship model, leerstof- en taakanalyse
Een samenhangende les ontwerpen bij complexe leerstof
Werkvorm: peer-feedback
Studenten nemen een lesplanformulier mee voor een les gericht op complexe leerstof
Week 3 Taalvaardigheid en leefwereld (hoorcollege)
Centrale begrippen: taalgericht vakonderwijs, taalsteun, Universal Design for Learning, cultureel responsief lesgeven, kansen(on)gelijkheid in het onderwijs
Lessen ontwikkelen volgens ‘Universal Design for Learning’

Werkvorm: peer feedback of microteaching
Studenten nemen een lesplanformulier mee

Week 4 Omgaan met verschillen in leren en gedrag (werkcollege)
Centrale begrippen: passend onderwijs, inclusief onderwijs, adaptief pedagogisch klimaat, zorgstructuur
Omgaan met leerlingen met uitdagende behoeften
Werkvorm: rollenspel
Week 5 Motivatie (hoorcollege)
Centrale begrippen: zelfdeterminatietheorie (competentie, relatie, autonomie), attributies, doeltheorie, growthmindset
Gespreksvoering
Werkvorm: rollenspel t.b.v. coachingsgesprek met leerling gericht op motivatie/zelfregulatie/welbevinden en communicatie met ouders
Week 6 Onderwijsconcepten (werkcollege)
Centrale begrippen: (traditionele) vernieuwingsscholen, pedagogische opdracht, curriculumoriëntaties
Reflectie op de eigen ontwikkeling als leraar, op de eigen pedagogisch-didactische visie in relatie tot de visie op school
Werkvorm: story-line methode